תקנון מועדון ההטבות - זברה

תקנון מועדון ההטבות של

זברה גלובל א.ק בע"מ ח.פ 516027976

להלן: ("זברה")

 

תקנון זה הינו חלק בלתי נפרד לטופס הצטרפות למועדון ההטבות של זברה ובקשתך להצטרף

למועדון זברה מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה להלן:

 

התקנון תקף אך ורק לרכישות שתתבצענה בישראל ואך ורק למכירות שתתבצענה בישראל.

 

  1. חברות במועדון ההטבות

 

1.1. חבר במועדון ההטבות הינו מי שהצטרף למועדון ע"י חתימתו על "טופס הצטרפות

למועדון ההטבות של זברה" (להלן :"חבר המועדון" ו/או "חבר" ו/או "חבר מועדון ההטבות") תוך שמסר את פרטיו הכוללים לפחות : שם , כתובת ואמצעי ליצירת קשר באחד האופנים הבאים לפחות:  מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח דואר ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני (כולם יחד להלן: "פרטי ההתקשרות").

 

1.2. ההצטרפות למועדון הלקוחות לא כרוכה בתשלום (להלן: "דמי חברות" ו/או "דמי מנוי") ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של זברה. חבר במועדון נותן את הסכמתו להיות חבר במועדון למשך שנתיים מיום הצטרפותו.

מובהר כי זברה רשאית לגבות בעתיד דמי חברות של החבר למועדון, אך ככל שאלה יגבו ו/או יעודכנו בעתיד, תהא חייבת זברה לעדכן את חבר המועדון ולאפשר לו לפרוש מחברות במועדון בעת עדכון דמי המנוי ותהא מנועה מלגבות מחבר המועדון דמי מנוי אם לא נתן הסכמתו לכך. היה ודמי המנוי עודכנו ע"י זברה וחבר המועדון לא נתן הסכמתו לתשלום דמי המנוי ע"פ התעריף המעודכן ו/או לא שילם את דמי המנוי כולם או חלקם, תהא רשאית זברה לגרוע את אותו חבר מועדון מחברותו במועדון גם ללא הסכמתו.

 

1.3. החבר מאשר כי ידוע כי לו מילוי פרטי ההתקשרות על גבי טופס ההצטרפות באופן ברור

וקריא מהווה תנאי לחברות במועדון ההטבות וכי החברה תהא רשאית, על פי שיקול

דעתה, לסרב לקבל חבר כלשהו למועדון ההטבות במידה ולא מסר לחברה את פרטי

ההתקשרות ו/או מסרם בחלקם ו/או מסרם באופן בלתי ברור או קריא, מבלי לעדכן החבר.

 

.1.4 החבר מאשר כי הפרטים אשר מסר ו/או ימסור ל-זברה הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא

מאשר כי יעדכן את זברה אודות כל שינוי בפרטים אלו, וכן כי הוא מודע לכך שאם מסר ל-

זברה פרטים שגויים, הם עלולים לגרום נזק כלשהו לצד ג' וככל שיגרם נזק ישיר או עקיף כתוצאה מכך, ישא חבר המועדון בנזק זה.

 

1.5. חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד

ההצטרפות למועדון ההטבות, וכן כל מידע שיצטבר בקשר למועדון ההטבות ו/או רכישות

החבר בחנויות זברה ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר

לזברה וישמש לקידום הפעילות, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי המועדון כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות

ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של

זברה והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק

הגנת הפרטיות,  תשמ"א 1981- . 

המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה ו/או כל שימוש שתמצא זברה לנכון בהתאם לדין וכן לצרכי ניהול ומתן הצעות לחברי המועדון.

 

1.6. מובהר כי זברה לא מתחייבת להציע הצעות לכל חברי המועדון וכן מובהר, כי חבר שלא אישר קבלת דיוור באחת או יותר מדרכי התקשורת בה מפרסמת זברה את הצעותיה יהיה מנוע מלטעון בדבר אי קבלת ההצעה.

 

1.7. כל חבר מועדון המצטרף למועדון מצהיר כי הוא בגיר וכשיר וכי הוא רשאי להצטרף למועדון

החברים של זברה.

 

1.8. החברות במועדון החברים של זברה מיועדת ליחידים פרטיים בלבד ולא לתאגידים ו/או

סוכנים ו/או עסקים ו/או החברות, וכל חבר מצהיר בהצטרפותו כי הוא עומד בדרישות אלה.

 

1.9. זברה רשאית לסרב לקבל חבר כלשהו למועדון הלקוחות ו/או להסירו בכל עת מחברות

במועדון, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובה לנמק החלטתה.

 

1.10 כל חבר מועדון רשאי להתנתק ממועדון הלקוחות בכל עת שיחפוץ, ללא כל נימוק, וזאת

ע"י פניה כאמור בסעיף 6.4 לתקנון זה ובכפוף לסעיף 4 לתקנון זה.

 

  1. הטבות החברות במועדון הלקוחות

חבר מועדון ייהנה ממבצעים על מוצרי זברה, אשר מיועדים לחברי מועדון ההטבות. 

רשת זברה עורכת מבצעים ייחודיים ובלעדיים לחברי המועדון שלה מעת לעת.

 

  1. דיוורים

3.1. חברי המועדון נותנים את הסכמתם לקבל מידע מ-זברה באמצעות דיוורים שונים,

ו/או בכל דרך אחרת שתיבחר לרבות דיוור בדואר, בהודעות דוא"ל, בהודעות  SMS

ע"י זברה לפי הפרטים שמסר החבר ל-זברה בעת הירשמו למועדון (להלן" :דיוורים").

 

3.2. חברי המועדון רשאים לבקש בכל עת את הפסקת משלוח הדיוורים ו/או לבקש כי אלו ישלחו באחת או יותר מהדרכים שבהם יבחרו,  וזאת ע"י הודעה בדבר הפסקת/שינוי אופן משלוח דיוורים אשר תמסר ל-זברה באחת הדרכים הבאות בלבד : פנייה אל מחלקת שירות לקוחות של זברה המקבלת פניות טלפוניות באמצעות נציגי שירות לקוחות אונליין, פניה אל מחלקת שירות הלקוחות של זברה בדואר אלקטרוני באמצעות אתר זברה") צור קשר") פניה ישירה אל נציג מטעם מחלקת שירות הלקוחות של זברה בטל' . 08-8520577 

 

  1. חידוש/ביטול/פקיעת חברות במועדון

כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון ההטבות בכל עת, באמצעות הודעה שתימסר ל-

זברה באחת מהדרכים הנקובות בסעיף 3.2 לעיל . במידה ובגין החברות במועדון תגבה זברה

דמי חברות,  כי אז ביטול החברות במועדון הלקוחות תיעשה בכפוף לתנאים המפורטים

בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התש"ע . 2010 – החבר מסכים כי בעת ביטול החברות

ימחקו באופן אוטומטי כל זכויותיו שייצברו בעת הביטול וכי לא יתאפשר לו לעשות בהם שימוש

לאחר מכן.

 

  1. העברת המידע לצד ג'

בהצטרפות החבר למועדון ההטבות,  הוא מאשר ומתיר לזברה   ולמי מטעמה לעשות שימוש במידע שמסר לה,  ע"פ שקול דעתה, לרבות לשמר המידע כדין וכן  ליצור עמו קשר טלפוני ו/או לפנות אליו בהצעות שיווקיות בתחומים שונים, באמצעות צלצול ו/או שליחת מסרונים ו/או שליחת דואר אלקטרוני ו/או ביצוע דיוור ישיר ו/או לעשות שימוש במידע

שנמסר לצרכים תפעוליים וסטטיסטיים.

 

  1. כללי

 

6.1. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון ההטבות וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים

להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי שיחול בו מעת לעת. זברה זכאית לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות למועדון ההטבות, תקופת החברות, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.  נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם

לצורך במשרדי זברה ובאתר האינטרנט של זברה , וכן יהיה ניתן לעיין בו בחנויות זברה. לחבר לא תהיה כל זכות דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים שיחולו בו. זברה זכאית לשנות או להפסיק את פעילות מועדון ההטבות בכל עת, ע"פ שקול דעתה הבלעדי.

 

6.2. חברי המועדון מתחייבים שלא להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים, סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של זברה ו/או בהודעות ופרסומים שלה ו/או בדיוורים שלה ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר שלה ("התכנים ("וכן שלא להעתיק, להשתמש,להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך,לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.

 

6.3. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית

המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

 

6.4. בכל פניה בנושאי מועדון הלקוחות יש לפנות לחברת זברה, מרחוב הסדן 7, חולון לידי מחלקת שירות הלקוחות) טל(08-8520577 דוא"ל info@zebra‐israel.com

 

6.5. תקנון זה כתוב בלשון זכר אך ורק למען הנוחות אך הוא מכוון לגברים ולנשים באותה מידה.